Matronaty

2. Zjazd kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników to współpraca z najważniejszymi instytucjami. Ich wparcie, matronaty i patronaty to dla nas ważny sygnał, że prawa kobiet z niepełnosprawnością są istotną kwestią również dla nich.

Honorowym matronatem/patronatem 2. Zjazd objęły/objęli:

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy prawa obywateli są szanowane przez instytucje państwowe. Bada, czy działania urzędów i różnych instytucji wobec obywatela były zgodne z prawem. Analizuje też, czy urzędnicy, sądy, szpitale, szkoły i inne służby nie zaniedbały spraw zgłaszanych im przez ludzi.

Więcej informacji o Rzeczniku Praw Obywatelskich i jego działaniach na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (strona otwiera się w nowym oknie).

logo Prezydenta miasta stołecznego Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy jest organem wykonawczym miasta – wykonuje należące do jego kompetencji gminne i powiatowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru m.st. Warszawy oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Więcej informacji o Prezydencie miasta stołecznego Warszawy i jego działaniach na stronie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy (strona otwiera się w nowym oknie).