Deklaracja dostępności Centrum Dostępności

Fundacja TUS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Dostępności.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Peretiatkowicz.
 • E-mail: centrumdostepnosci@tus.org.pl
 • Telefon: 501-009-857

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu
 • Adres: ul. Geodetów 10 lok. 1
  02-396 Warszawa
 • E-mail: todys@tus.org.pl
 • Telefon: 501-009-857

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Dostępności prowadzone jest przez Fundację TUS. 
Siedziba Fundacji TUS zlokalizowana jest na ulicy Geodetów 10 lok. 1 na parterze. 
Biuro posiada wejście z poziomu otaczającego gruntu o szerokości 90 cm pozbawione progów. Komunikacja pozioma w obrębie biura jest prawidłowa. 
W biurze zagwarantowano toaletę, która spełnia wszystkie wymogi stawiane przed toaletą dedykowana osobom z niepełnosprawnością.
W biurze brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w postaci wizualnej. Głosowo informacja jest udzielana nowo odwiedzającym siedzibę osobom przez osoby obecne w biurze.
Do biura można wejść z psem asystującym.
Biuro posiada jedno wyjście ewakuacyjne, wszystkie osoby współpracujące z fundacja TUS są przeszkolone w ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.